บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


การสำรวจเพื่อเขียนแบบ บ้านหรืออาคารเดิม

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

การสำรวจเพื่อเขียนแบบ บ้านหรืออาคารที่มีอยู่ปัจจุบัน (As-Built Survey) คือ การสำรวจเพื่อเขียนแบบอาคารหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built Drawing จะแสดงรายละเอียด ของสิ่งที่ได้ก่อสร้าง เช่น งานสถาปัตย์ แปลนพื้นของแต่ละชั้น แปลนหลังคา รูปตัด ลักษณะช่องเปิดทั้งหมด เช่นประตู หน้าต่าง ฯ งานไฟฟ้า/แอร์ แนวทางเดินสายไฟ ตำแหน่งโคมไฟ สวิทซ์ ฯ งานประปา สุขภัณฑ์ แนวทางเดินท่อน้ำ ตำแหน่งระบายน้ำ ฯ วัตถุประสงค์ใหญ่ๆ ส่วนมากเพื่อจะนำไปใช้ออกแบบ (Renovation) ปรับปรุง อาคารที่เป็นอยู่ปัจจุบัน