บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

งานรังวัดดาวเทียม GNSS , งานรังวัดภูมิประเทศ , การสำรวจเพื่อเขียนแบบบ้านและอาคาร
งานสำรวจรังวัดที่ดิน , การสำรวจวัสุดคงคลัง , การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ,
การทำแผนที่และการสร้างแบบจำลอง , การเจาะสำรวจดิน
ลูกค้าของเรา


Show Case


3D WEB-BASED POINTS CLOUD

คลองสาธารณะบ้านบึงกิ่ว ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


เว็บลิงค์

วีดีทัศน์แนะนำบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

วีดีทัศน์แนะนำการใช้งาน LIECA 3D LASER SCANNER

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมที่ดิน

www.dol.go.th

ค้นหาแปลงที่ดิน

http://dolwms.dol.go.th

ค้นหาราคาประเมินที่ดิน

http://property.treasury.go.th

แปลงค่าพิกัด

http://water.rid.go.th

แปลงไฟล์ KML/KMZเป็นSHP

www.zonums.com

สืบค้นหมุดดาวเทียม

http://thaivaluer.com