บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


งานสำรวจรังวัดที่ดิน

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

งานสำรวจรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveys) คือ การสำรวจรังวัดเพื่อให้ทราบ ที่ตั้ง มุมเขต และขนาดเนื้อที่ของแปลงที่ดิน รวมทั้งการรังวัดภายใต้ พรบ. รังวัดเอกชน เช่น รังวัดสอบเขต รวม และแบ่งแยก โฉนดที่ดิน