บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การสำรวจขั้นนี้ รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน อาคาร ฯ จะต้องสำรวจ ดังนี้
1) งานวางผัง (Setting Out Surveys) การกำหนดระยะและหมุด ควบคุม ต่างๆ เช่น Base lines , Offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบไว้
2) งานกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม Pile Location หลังจากทำการกำหนดระยะและหมุด ควบคุมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป
3) งานกำหนดตำแหน่งและระดับโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา กำแพง พื้น ฯ