บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


การเจาะสำรวจดิน

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

การเจาะสำรวจดิน (Soil Investigation) คือ การเจาะสำรวจดินให้ได้ความลึกที่เหมาะสมพร้อมเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่โครงการเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ในห้องทดสอบ และคำแนะนำในกานออกแบบฐานราก